วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

งานวิจัย

             งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา

     ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2

                                       มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น