วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

หนังสือ


                                                   -ชื่อเรื่อง ครูมืออาชีพตามมาตรา 24

                                                                                           ผู้แต่ง สกศ
    เนื้อหาประกอบด้วย


               การจัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด

               การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์

               การจัดการสอนโดนผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ

                                                          - ชื่อเรื่อง สอนให้เป็นอัจริยะ


                                                          ผู้แต่ง เกียรติวรรณ อมาตยกุล
เนื้อหาประกอบด้วย


             การศึกษาแบบใหม่กับเด็ก

            วิกฤตการณ์ในห้องเรียน

            หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการพัฒนาคนแนวใหม่ที่จะช่วยให้คนเราได้นำความสามารถ

            ที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนเราทุกคนมีอกาสเป็น อัจฉริยและมีความสุข

                                                        - ชื่อเรื่อง ครูประจำชั้นมืออาชีพ


                              ผู้แต่ง สุปราณี จิราณรงค์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาประกอบด้วย


1. ลักษณะครูที่ดี ตามแนวคิดของ เฮสซองและวีคส์ (Hessong and Weeks)
2.คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพครูได้กำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539

จรรยาบรรณข้อที่ 1 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

จรรยาบรรณข้อที่ 2 ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

จรรยาบรรณข้อที่ 3 ครูต้องประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกายวาจา และจิตใจ

จรรยาบรรณข้อที่ 4 ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

จรรยาบรรณข้อที่ 5 ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฎิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

จรรยาบรรณข้อที่ 6 ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณข้อที่ 7 ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

จรรยาบรรณข้อที่ 8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

จรรยาบรรณข้อที่ 9 ครูพึงประพฤติ ปฎิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย3.ครูประจำชั้นมืออาชีพ

ในการสอนแต่ละคาบ ครูจะต้องเตรียมการดังนี้

1. ครูต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนสอน

2. ครูควรมีขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

3. ขั้นสอนครูควรสอนให้ตรงประเด็น

4. เวลาสอนครูควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทุกคนว่าเป็นอย่างไร

5. ก่อนจบการสอนทุกครั้งควรมีการสรุปแนวคิดที่สำคัญของบทเรียน

6. ทำบันทึกหลังการสอนเพื่อเก็บข้อมูล

7. มีการประเมินผลการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น