วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หนังสือ เรื่อง ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ


                                     หนังสือสำหรับคุณครูผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เนื่องจากสภาพของสังคมในยุคปัจจุบันนั้นทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอบรมสั่งสอนบุตรด้วยตนเอง คุณครูจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของเด็ก โดยที่คุณครูมิควรสอนแต่เฉพาะความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ควรถ่ายทอดคุณธรรมให้แก่ศิษย์เป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งคุณครูจะสามารถทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณครูได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ดำเนินตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของมวลมนุษยชาติ


                                     หนังสือ “ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ” จะชี้ให้เห็นถึงขุมทรัพย์อันน่าอัศจรรย์ว่าทำอย่างไรคุณครูจึงจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เป็นบุคคลต้นแบบที่รักและเคารพของเด็กนักเรียน ซึ่งมีความสุขและปลื้มปีติใจเป็นเครื่องตอบแทนอย่างไม่รู้จบบทที่ 1 - ครูคือคนสำคัญ


• ดุจดวงตะวันผู้ขจัดความมืด

• โลกนี้ต้องมีครู

• คุณค่าของครูอยู่เหนือเงินตรา

• แสงสว่างจากครูคือปัญญาบทที่ 2 - ตำแหน่งหน้าที่อันดีงาม

• บุคคลสำคัญอันดับสอง

• แนะและนำ

• ปลูกฝังความรักสะอาด

• สอนวิชาชีพและวิชชาชีวิต

• ตำแหน่งแห่งการสร้างบารมีบทที่ 3 - การเป็นครูต้นแบบ

• ตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน

• ครอบครัวครู ครอบครัวตัวอย่าง

• ในฐานะปูชนียบุคคล

• ครูที่ศิษย์ไม่ลืม

• นักเรียนคนแรก

• เฆี่ยนด้วยความดีและคำสอน

• สื่อสีขาวเคลื่อนที่บทที่ 4 - พลิกโลกด้วยมือครู

• ศักยภาพอันยิ่งใหญ่

• หัวใจของโลกและจักรวาลบทที่ 5 - ปณิธานและจิตวิญญาณครู

• ทำไมถึงอยากเป็นครู

• ปลุกวิญญาณบทที่ 6 - รางวัลแห่งภารกิจ

• ความปีติและภาคภูมิใจในปัจจุบัน

• มีความสุขเป็นแก่นสาร

• ปลื้มใจแม้วัยเกษียณบทที่ 7 - พระบรมครูแห่งโลกและจักรวาล

• จุดเริ่มต้นของพระบรมครู

• ความเสียสละอันยิ่งใหญ่

• การบังเกิดขึ้นของพระบรมครู

• พระบรมครูผู้สอนมนุษย์และเทวา

• วันครูที่แท้จริง

บทที่ 8 - พระบรมครูคือต้นแบบของครูทุกคน

• อาชีพสายพระบรมโพธิสัตว์

• วิชชาของพระบรมครู

• ครูผู้ส่องสว่างจากภายใน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น