วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

TPR = กลยุทธ์สู่ความสำเร็จการจัดการความรู้ในโรงเรียน

                                   Makro
                                             ภาวะผู้นำ
                                             การบริหารการจัดการ
                                             การจัดองค์กร
                                             วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
                                             แผนงาน สารสนเทศ
                                            โครงการ
                                            ฯลฯ

                                   Micro
                                             แผนการสอน
                                             วิธีสอน / กิจกรรม
                                             กิจกรรมเสริมหลักสูตร
                                             เกม
                                            โครงงาน
                                            นิทรรศการ
                                            ฯลฯ

AIM= เป้าหมาย
ADAP= ประยุกต์ ปรับปรุงพัฒนา
Acheap ment


จุดประสงค์การเรียนรู้                     วิธีสอน / กิจกรรม
                เรียนรู้
                ริเริ่ม
                รับ
                เร่งรัด
                ร่วมมือ

วิธีสอน / กิจกรรม
                 Active Learning
                 Concept Mapping Learning
                 Brain Based Learning
                 Field Based Learningจิตนาการสำคัญกว่าความรู้ – อัลเบิร์ต ไอสไตล์

early bird get warm – นกหากินแต่เช้าย่อมจับหนอนได้ก่อน

ไม่มีเงิน ไม่มีแผน – No money No planรูปแบบของการเรียนรู้

                  ระดับที่ 1 เรียนรู้ข้อเท็จจริง (Learning to be facts)
                  ระดับที่ 2 การเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ (Learning to be skill)
                  ระดับที่ 3 การเรียนรู้เพื่อปรับปรุง (Learning to be adapt)
                  ระดับที่ 4 การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ (Learning to be learn)


มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

              ภาษาและเทคโนโลยี
              การพัฒนาหลักสูตร
              การจัดการเรียนรู้
              จิตวิทยาสำหรับครู
              การวัดและประเมินผล
              การบริหารจัดการในห้องเรียน
              วิจัยทางการศึกษา
              นวัตกรรมและเทคโนโลยี
              ความเป็นครู

กุญแจสู่ความสำเร็จของ KM

               ผู้นำ
               วัฒนธรรมองค์กร
               ระบบการจัดการ กลยุทธ์และการปฏิบัติการ
               ทรัพยากร
               ทีมงาน
               ประชามติ

ผู้นำ เช่น ในโรงเรียนผู้อำนวยการเป็นผู้กำหนดนโยบาย
ผู้นำ หมายถึง ผู้ริเริ่ม เริ่มต้นในการกำหนด ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ เช่น นักเรียน คุณครู
วัฒนธรรมองค์กร เปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง คือ ส่วนที่มองเห็นและมองไม่เห็น ส่วนที่มองเห็น = กิจกรรม,การจัดการ

ส่วนที่มองไม่เห็น = ความเชื่อ,ความศรัทธา

ระบบการจัดการ เช่น คอมพิวเตอร์ เอกสาร ทรัพยากรในระบบเพื่อการจัดการ

ประชามติ หมายถึง ความเห็นพ้อง การยอมรับร่วมกัน


ปัจจัยในการจัดการกลยุทธ์และปฏิบัติการ 4M

                   Money (เงิน)
                   Men (บุคลากร)
                   Manage (การจัดการ)
                   Material (วัสดุอุปกรณ์)
                   Motivation (แรงบันดาลใจ)
                   Method (แผนการ)
                   Multimedia
                   Message (การสื่อสาร)
                   Map (แผนที่)
                   Memory (การจดจำ)
                   Move (การเปลี่ยนแปลง,การเคลื่อนไหว)
                   Moral (คุณธรรม,จริยธรรม)
                   Minute (เวลา,การบริหารเวลา)

การสร้างอารมณ์ขันของครู
                  กิจกรรม เช่น
                                 - เพลง
                                 - การเล่าเรื่อง
                                 - เกม
                                 - สำนวน, สุภาษิต
                                 - ภาพยนตร์, ดนตรี
                                    ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้สามารถสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของบทเรียนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น