วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนะนำวิจัย

ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง

                               ด้านบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อนักศึกษาครู
                                             ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป

                                                                ปริญญานิพนธ์

                                                                       ของ
                                                             บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
                                                                 ผู้แนะนำวิจัย

                                                              กมลทิพย์ อุดมภ์                                   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ

                                เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


                                                               ปริญญานิพนธ์
                                                                     ของ
                                                               สันต์ ศูนย์กลาง

                                                                ผู้แนะนำวิจัย
                                                              วนิตรา อยู่ยงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น