วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หนังสือ

                                    
                                 หนังสือเล่มนี้มี มีเนื้อหาที่ประกอบ ดังต่อไปนี้


                                     *ในความเป็นครู
                                                -ครูตามแนวพระราชดำริ
                                                -แดเพื่อนครูผู้ร่วมอุดมการณ์
                                                -ครู:สถาปนิกและวิศกรสังคม

                                     *ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่
                                                -กลยุทธิ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                                -บันทึกการเรียนรู้
                                                -การวิจัยในชั้นเรียน(อันนี้สำคัญค่ะ เพราะตรงกับที่เราเรียนอยู่ตอนนนี้)

                                      *วินัยสำหรับข้าราชการครู
                                                 -ข้อคิดเกี่ยวกับการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการ
                                                 -ศาลปกครองกับวินัยข้าราชการครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น