วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คำอธิบายรายวิชา ED 433

คำอธิบายรายวิชา ED 433 Strategies for Knowledge Management

ศึกษานัยสำคัญของสังคมที่มีความรู้เป็นพื้นฐาน (Knowledge-Based Society) การเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติและการดำรงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรู้และภูมิปัญญา การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการความรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น